28.10.2017

Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Identifikátor profilu zadavatele: Z2017-008812


Evidenční list veřejné zakázky

V Chotěboři dne 12. 7. 2017

Jakub Hájek

vedoucí střediska


Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Na základě rozhodnutí zadavatele Vám tímto v souladu s vyhláškou střediska č. 1/2017, o veřejných zakázkách a usnesením Střediskové rady ze dne 16. 06. 2017 sděluji výsledek zadávacího řízení, včetně informace o nabídkových cenách na realizaci výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.

– celý text: Vyhodnocení

Děkuji za všechny podané nabídky!

V Chotěboři dne 19. 6. 2017

Jakub Hájek

vedoucí střediska


Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu podle vyhlášky č. 1/2017 střediska o zadávání veřejných zakázek (dále jen vyhlášky), akce „Junák – Přístavba a nástavba klubovny v Chotěboři“, 0084/6/INV/2017

– celý text: Výzva

Zadávací dokumentace:

 • Projektová dokumentace stavby nazvané „PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA KLUBOVNY JUNÁK, č.p. 253 V CHOTĚBOŘI“ zhotovené Ing. Lumírem Pavláskem, U Nádržky 420, 538 01 Chotěboř, autorizace IP00 č. 0700533, zodpovědný projektant Jiří Pavlásek, Krále Jana 1331, 538 01 Chotěboř , autorizace SP00, 0700296, včetně vyjádření DOSS a vlastníků a správců inženýrských sítí, zásad organizace výstavby a BOZP
  Projektová dokumentace
 • Výkaz výměr (položky s nulovou výměrou znamenají, že před předáním staveniště provede tyto práce objednatel)
  Rozpočet
 • Územní souhlas a stavební povolení s nabytím právní moci
  Povolení
 • Formuláře: Krycí list nabídky, Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona a Seznam poddodavatelů
  Formuláře
 • Návrh smlouvy o dílo:
  Návrh SOD zadání

V Chotěboři dne 9. 5. 2017

Jakub Hájek

vedoucí střediska