28.10.2017

Stavba nové klubovny

Stará klubovna dosloužila a přestala být pro děti bezpečná. Po dlouhých diskusích, plánování a tříletém snažení se nám podařilo připravit projekt nové klubovny a navíc získat dotaci od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Od září 2017 stavíme novou moderní klubovnu. Seznamte se blíže s projektem a případně nám pomožte s jeho realizací.

Historie

Záměr rekonstrukce klubovny v Chotěboři se rodí již několik let a vychází jak z nutných stavebních úprav díky zastaralosti a havarijnímu stavu současné budovy, tak uživatelských potřeb střediska.
Dnes již původní objekt skautské klubovny v Chotěboři ve Svojsíkově ulici č. p. 253 byl postaven v letech 1971 – 1974 v rámci tzv. akce Z. Až dodatečně při předání do užívání Junáku byl 30. 10. 1991 zkolaudován. Jednalo se o jednopodlažní typizovanou stavbu smontovanou na základových betonových pásech. Vzhledem k použitým materiálům a technologiím objekt stavebně ani technicky nevyhovoval současným nárokům. Budova je v mnoha ohledech v havarijním stavu – díky nestabilní zavážce došlo k propadání podlah, obvodové stěny byly vychýleny od svislé osy, tepelná izolace byla nedostačující, místy zcela absentující. Elektroinstalace byla původní a z hlediska předpisů nevyhovující atd.

 

Budoucnost

Přestavba klubovny se snaží vyhovět potřebám oddílů střediska, aby každý z nich mohl mít svou vlastní klubovnu pro družinové schůzky. Dvě z kluboven jsou navíc rozšířeny tak, aby nahradily současnou společenskou místnost a poskytly prostor pro setkání oddílů a jako zázemí při akcích pořádaných pro celé středisko. V rámci rekonstrukce dále vznikne vhodný prostor pro archiv střediska a skladovací prostor pro táborové vybavení, které je nyní uloženo v pronajatých prostorách v obci Bezděkov.
Přestavba zohledňuje výše zmíněné potřeby a vytváří moderní prostor pro činnost skautského střediska. Klubovna je navržena podle aktuálně platné legislativy, včetně bezbariérového přístupu, je navržena jako zděná budova, která původní půdorys ve tvaru L doplňuje do obdélníku.

Harmonogram
 • 2013 – 2014 – přemýšlíme co se starou klubovnou, vymýšlíme, jak by měla vypadat ideální nová klubovna
 • 2015 – zadáváme zpracování znaleckého posudku, který hodnotí stav původní klubovny jako havarijní, opravovat klubovnu se nevyplatí
 • 2016 – vzniká projektová dokumentace nové klubovny na základě ideálních přání oddílů
 • 2017 – únor – Městský úřad vydává stavební povolení na novou klubovnu
 • 2017 – březen – na základě žádosti získáváme investiční dotaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ve výši 85 % nákladů stavby
 • 2017 – červenec – uzavíráme smlouvu s firmou Atos, vítězem veřejné zakázky na stavbu nové klubovny
 • 2017 – září – začínáme stavět (respektive nejprve bourat původní klubovnu), po vystěhování klubovny a dílčích bouracích pracích předáváme starou klubovnu firmě a
 • 2017 – listopad – zahajujeme sbírku na dofinancování zbývající částky
 • 2018 – většina stavebních prací je počítána na tento rok
 • 2019 – poslední dokončovací práce (plot, venkovní úpravy, vstup, dokončení interiérového vybavení)
 • 2019 – únor – zahájení pravidelné schůzkové činnosti v nové klubovně
 • 2019duben – slavnostní otevření nové klubovny
 • 2019září – přijíždějí k nám první výpravy
 • 2020 – těšíme se na oslavy 100 let skautingu v Chotěboři v novém Skautském domově
Financování

Náklady projektu nové klubovny jsou celkově necelých 7 milionů Kč. Z toho 85 % hradí Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy prostřednictvím programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Pokrytí zbývajících 15 % je na středisku. Přibližně 1/3 investuje středisko z vlastních úspor, přičemž jen náklady spojené s přípravou projektové dokumentace a podmiňujících úpravy vyšly na více než 150.000 Kč. O mimořádný příspěvek z rozpočtu 2018 žádáme Město Chotěboř. A o zbývajících přibližně 300.000 Kč žádáme širokou veřejnost, naše členy, bývalé členy a příznivce.

Rozpočet investičního záměru stavby nové klubovny v Chotěboři

Sbírka a další příspěvky na klubovnu

Rádi bychom poděkovali všem, kteří s výstavbou pomohli. V soutěži Vy rozhodujete, my pomáháme v chotěbořském obchodě Tesco jsme díky vašim hlasům zvítězili a získali finance na pořízení nového vybavení do nové klubovny. Během tradiční akce Dobropiknik, kterou pořádá Dobrá společnost, se podařilo na naší klubovnu vybrat úžasných 9.500 Kč. Po roce sbírky POD STANEM TO NEDÁME! na portálu darujme.cz přispělo 78 lidí, díky vašim příspěvkům jsme získali 105.000 Kč, ke kterým jsme od Skautské nadace Jaroslava Foglara získali bonus 10.000 Kč. Vybrané peníze budou použity k úspěšnému dokončení stavby a jejímu uvedení do provozu. Dále jsme obdrželi i sponzorský dar od firmy GCE. K hlavním mecenášům stavby patří Město Chotěboř a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Velice děkujeme za všechny příspěvky a podporu, bez nich by výstavba nebyla možná!

Stále je možné přispět přímo na účet střediska 2106257970/2700. Rádi pro vás připravíme darovací smlouvu, potvrzení o daru či se domluvíme na jiné možné formě spolupráce. Každá koruna, kterou na klubovnu přispějete, má pro nás hodnotu dvacetinásobku, pokud vezmeme v úvahu výši dotace, která nám byla poskytnuta.

Stavba v čase