27.6.2018

Rozpočet investičního záměru stavby nové klubovny v Chotěboři

Celkové náklady projektu plánovaného na roky 2015 – 2019 dle vynaložených nákladů a projektové dokumentace jsou 6.978.994 Kč. Na základě přidělené dotace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže byla Junáku přidělena dotace ve výši maximálně 85 % nákladů akce v maximální výši 5.932.000 Kč. Zbývajících 15 % nákladů musí žadatel pokrýt z vlastních zdrojů.

Největší náklady tvoří samotné stavební práce. Na zhotovitele stavby bylo vypsáno veřejné výběrové řízení, kterého se zúčastnili 4 zájemci. Základním hodnotícím kritériem při dodržení všech technických podmínek byla cena, na jejímž základě byla vybrána k realizace společnost Atos, spol. s r.o.. Vysoutěžená cena stavební zakázky je o cca 800.000 Kč nižší než projektová cena, díky čemuž očekáváme značné celkové úspory projektu, dílčí úspory očekáváme i v dalších položkách, kde se podařilo dosáhnout úspor. Naopak navýšení ceny stavebních prací očekáváme v důsledku nečekaných víceprací – např. zvýšené náklady odvodnění stavby v důsledku průsaku povrchové vody, narušené vedení kanalizace a jeho oprava atd.

Dotace ministerstva tvoří 85 % nákladů a v případě konečných úspor projektu bude krácena i spoluúčast střediska, tj. přibližně počítaných 120.000 Kč, které nyní středisko zajištěné nemá, ale v případě nutnosti budou využity rezervy střediska. Vzhledem k probíhajícím pracím nelze nyní přesné částky vyčíslit.

Celkový rozpočet projektu stavby:
náklady

celkové náklady dle projektu 6.978.994 Kč

– stavební práce 6.372.834 Kč

– projektové práce 94.200 Kč

– technický a autorský dozor 169.400 Kč

– správní a další poplatky 78.000 Kč

– přípravné práce 22.560 Kč

– interiérové vybavení, zařízení 242.000 Kč

příjmy

– dotace MŠMT 85 % nákladů stavby, maximálně 5.932.000 Kč

– vlastní zdroje 1.046.994 Kč

– mimořádná dotace město Chotěboř 470.000 Kč

– vlastní zdroje střediska 245.000 Kč

– individuální dárci 60.000 Kč

– sbírka darujme.cz 100.000 Kč

– dar GCE, Nadační Fond Tesco 40.000 Kč

– Dobropiknik 9.300 Kč

– zbývající vlastní zdroje (středisko) – očekávané úspory 122.694 Kč

Skautské středisko Doubravka Chotěboř děkuje všem, kteří se zapojili do financování tohoto projektu. Zvláště pak Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, městu Chotěboř a velké řádce individuálních dárců a podporovatelů zapojených do sbírky probíhající na adrese doubravka.skauting.cz/sbirka.

Velké poděkování pak zaslouží všichni, kteří se zapojili do realizace projektu a přispěli nejen svou prací, ale i slevou, která umožnila realizaci stavby nové chotěbořské skautské klubovny.

 

Jakub Hájek

vedoucí střediska