28.10.2017

Přidej se k nám

Vyrůstání ve skautském oddíle znamená trávení volného času s partou kamarádů, kteří sdílejí podobné hodnoty. Během roku se děti scházejí v tzv. družinách, kde se poznávají, učí se pomáhat si navzájem a společně zvládají různé úkoly a hry.

Prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností přiměřených věku skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí. Děti se nejen baví, ale zároveň se učí postupně přejímat zodpovědnost, pracovat v týmu, získávají samostatnost a mnoho praktických dovedností, které se jim budou hodit v osobním i profesním životě.

Skautský program zahrnuje rozmanité výtvarné aktivity, zpívání či hraní divadla. Zaměřujeme se na rozvoj sociálních dovedností – aby se děti naučily spolupracovat s ostatními, respektovat domluvená pravidla a hrát fér. Formou her a soutěží také procvičují praktické dovednosti, které vedou k větší samostatnosti. Skautský program rozvíjí svým obsahem dětskou fantazii.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:
 • Hrát fér
 • Spolupracovat s ostatními
 • Být ohleduplný k okolnímu prostředí
 • Mít vztah k přírodě
 • Pomáhat potřebným
 • Všestranně se rozvíjet

Ke skautskému programu patří také celostátní závody a soutěže v mnoha oborech, ať už sportovní, přírodovědné, divadelní, fotografické, pěvecké či literární, které motivují účastníky k prohlubování znalostí a zlepšování dovedností. Podporují rozvíjení talentu každého jednotlivce, ale také dávají prostor k rozvíjení aktivního zájmu o své okolí a navazování přátelství napříč republikou.

Činnost se skládá nejen z již zmíněných každotýdenních schůzek, kde se pravidelně učí novým dovednostem, ale oddíly pořádají různé výlety, pobyty v přírodě i v klubovně, letní táboření ve stanu, účast v různých projektech, které si děti sami řídí, aj.

Vedoucí mají odpovídající kvalifikaci a připravují program tak, aby děti měly možnost si v bezpečném prostředí vyzkoušet zajímavé činnosti, které je budou nejen bavit, ale díky nimž si lépe poradí i v běžném životě.

Bezpečné prostředí

Děti i vedoucí ve skautském oddíle se na základě celoroční činnosti dobře znají, vědí, co od sebe očekávat a na co být připraveni. Vedoucí znají konkrétní potřeby či limity dětí a přizpůsobují jim program. Rodiče mají snadný kontakt s vedoucími. Na vedení oddílu se většinou podílí více vedoucích, kteří se vzájemně podporují a kontrolují.

Finanční požadavky a náročnost činnosti:
 • Roční členský příspěvek 450 – 600 Kč zahrnuje registraci i prostředky na zabezpečení fungování oddílu. S registrací mají děti nárok zdarma na časopis pro svou věkovou kategorii.
 • Poplatky za výpravy se pohybují přibližně od 100 Kč za jednodenní výpravu (jízdné, vstupné), a cca 300 – 500 Kč u vícedenní akce (ubytování, doprava a strava, vstupy).
 • Cena tábora bývá v rozmezí 1700 – 3000 Kč za dvoutýdenní tábor.

+ Vybavení na tábor a výpravy (spacák, karimatka, vhodný batoh, ešus,…). Potřebným vybavením je i skautský kroj, který u nováčků nevyžadujeme v kompletní podobě, stačí během prvního roku pořídit skautský šátek s turbánkem. Více k vybavení se dozvíte u vedoucího družiny.

A co u nás získá Vaše dítě?

 • Najde kamarády, z nichž se mohou stát přátelé na celý život.
 • Bude mít dostatek přirozeného pohybu a pobytu v přírodě.
 • Naučí se samostatnosti, ale i práci v týmu, fungování v kolektivu, zodpovědnosti za sebe i druhé.
 • Přijme za své hodnoty, jako jsou pravdomluvnost, slušnost či respekt k ostatním.
 • Získá praktické dovednosti, které se mu budou v životě hodit – naučí se postarat se o sebe v přírodě, osvojí si základy vaření či bezpečnosti při sportech nebo práci a mnoho dalšího.
 • Zažije mnohá dobrodružství – mezi dětmi různého věku, které se vzájemně učí a předávají si své znalosti a zkušenosti.
 • Bude mít možnost podívat se do zahraničí, poznat nové kultury a získat zahraniční kamarády na mezinárodních skautských akcích.
 • 5x ročně dostane skautský časopis odpovídající jeho věkové skupině.

A co u nás získají rodiče?

 • Najde pro své dítě bezpečný kolektiv a dobrou partu, která dokáže přijmout dítě s jeho přednostmi i nedostatky.
 • O jeho dítě se postarají vedoucí, kteří jsou náležitě vzděláváni a mají praxi v práci s dětmi.
 • Zajistí dítěti finančně nenáročný tábor – navíc s vedoucími i dětmi, které dlouhodobě zná.

Pro koho je skauting? 

Pro všechny holky a kluky, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Program připravují vedoucí pro jednotlivé věkové kategorie přesně podle jejich potřeb a zájmů.

 • Benjamínci (4 – 7 let)
 • Vlčata a světlušky (7 – 10 let)
 • Skauti a skautky (11 – 15 let)
 • Roveři a rangers (nad 15 let)
V Chotěboři jsou tři dětské oddíly, které jsou všechny věkově smíšené:

4. oddíl vlčat a skautů „Kondoři“

Chlapecký oddíl pracující ve dvou družinách rozdělených dle věku chlapců. Několikrát do roka probíhají společné akce nebo výpravy.

6. oddíl vlčat a skautů „Sokoli“

Koedukovaný oddíl s rozšířenou vodáckou a křesťanskou výchovou, který kromě Chotěboře působí i v Krucemburku a Podmoklanech.

12. oddíl světlušek a skautek „Kukačky“

Oddíl zabývající se výchovou dívek od předškolního věku do puberty. S každou výchovnou kategorií je pracováno dle jejích potřeb ve čtyřech samostatně fungujících družinách, během roku se pak všechny schází na společných akcích.

Pro více informací kontaktujte vedoucí jednotlivých oddílů!

Pro starší členy:

Roverský kmen

Oddíl oldskautů

 

Ať je i vaše dítě součástí našich dobrodružství!

Fotografie z naší činnosti můžete sledovat na FB stránce našeho střediska. Nebo také na instagramu střediska.

Více informací o skautingu naleznete na webu skaut.cz.