28.10.2017

Klubovna

Středisko Doubravka Chotěboř sídlí ve Skautském domově na adrese Svojsíkova 253, Chotěboř. Momentálně je klubovna z důvodu rekonstrukce uzavřena. Schůzky probíhají v náhradních prostorech v budově zimního stadionu v Chotěboři (naproti původní klubovně).

Stavba nové klubovny probíhá od září 2017 a měla by skončit v listopadu 2018, kdy očekáváme zahájení pravidelné oddílové činnost i otevření pro návštěvy a výpravy.

Pomozte nám se stavbou nové klubovny! Pod stanem to nedáme a každá koruna nám pomůže uskutečnit náš sen o nové klubovně!

Projekt nové skautské klubovny

Stará klubovna dosloužila a přestala být pro děti bezpečná. Po dlouhých diskusích, plánování a tříletém snažení se nám podařilo připravit projekt nové klubovny a navíc získat dotaci od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Od září stavíme novou moderní klubovnu. Seznamte se blíže s projektem a případně nám pomožte s jeho realizací.

Historie

Záměr rekonstrukce klubovny v Chotěboři se rodí již několik let a vychází jak z nutných stavebních úprav díky zastaralosti a havarijnímu stavu současné budovy, tak uživatelských potřeb střediska.
Dnes již původní objekt skautské klubovny v Chotěboři ve Svojsíkově ulici č. p. 253 byl postaven v letech 1971 – 1974 v rámci tzv. akce Z. Až dodatečně při předání do užívání Junáku byl 30. 10. 1991 zkolaudován. Jednalo se o jednopodlažní typizovanou stavbu smontovanou na základových betonových pásech. Vzhledem k použitým materiálům a technologiím objekt stavebně ani technicky nevyhovoval současným nárokům. Budova je v mnoha ohledech v havarijním stavu – díky nestabilní zavážce došlo k propadání podlah, obvodové stěny byly vychýleny od svislé osy, tepelná izolace byla nedostačující, místy zcela absentující. Elektroinstalace byla původní a z hlediska předpisů nevyhovující atd.

 

Budoucnost

Přestavba klubovny se snaží vyhovět potřebám oddílů střediska, aby každý z nich mohl mít svou vlastní klubovnu pro družinové schůzky. Dvě z kluboven jsou navíc rozšířeny tak, aby nahradily současnou společenskou místnost a poskytly prostor pro setkání oddílů a jako zázemí při akcích pořádaných pro celé středisko. V rámci rekonstrukce dále vznikne vhodný prostor pro archiv střediska a skladovací prostor pro táborové vybavení, které je nyní uloženo v pronajatých prostorách v obci Bezděkov.
Přestavba zohledňuje výše zmíněné potřeby a vytváří moderní prostor pro činnost skautského střediska. Klubovna je navržena podle aktuálně platné legislativy, včetně bezbariérového přístupu, je navržena jako zděná budova, která původní půdorys ve tvaru L doplňuje do obdélníku.

Harmonogram
 • 2013 – 2014 – přemýšlíme co se starou klubovnou, vymýšlíme, jak by měla vypadat ideální nová klubovna
 • 2015 – zadáváme zpracování znaleckého posudku, který hodnotí stav původní klubovny jako havarijní, opravovat klubovnu se nevyplatí
 • 2016 – vzniká projektová dokumentace nové klubovny na základě ideálních přání oddílů
 • 2017 – únor – Městský úřad vydává stavební povolení na novou klubovnu
 • 2017 – březen – na základě žádosti získáváme investiční dotaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ve výši 85 % nákladů stavby
 • 2017 – červenec – uzavíráme smlouvu s firmou Atos, vítězem veřejné zakázky na stavbu nové klubovny
 • 2017 – září – začínáme stavět (respektive nejprve bourat původní klubovnu), po vystěhování klubovny a dílčích bouracích pracích předáváme starou klubovnu firmě a
 • 2017 – listopad – zahajujeme sbírku na dofinancování zbývající částky
 • 2018 – většina stavebních prací je počítána na tento rok
 • 2018 – listopad – plánujeme otevírat novou klubovnu
 • 2019 – poslední dokončovací práce (plot, venkovní úpravy, vstup, dokončení interiérového vybavení)
 • 2020 – těšíme se na oslavy 100 let skautingu v Chotěboři v novém Skautském domově
Financování

Náklady projektu nové klubovny jsou celkově necelých 7 milionů Kč. Z toho 85 % hradí Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy prostřednictvím programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Pokrytí zbývajících 15 % je na středisku. Přibližně 1/3 investuje středisko z vlastních úspor, přičemž jen náklady spojené s přípravou projektové dokumentace a podmiňujících úpravy vyšly na více než 150.000 Kč. O mimořádný příspěvek z rozpočtu 2018 žádáme Město Chotěboř. A o zbývajících přibližně 300.000 Kč žádáme širokou veřejnost, naše členy, bývalé členy a příznivce.

Pod stanem to nedáme!

Pro úspěšnou realizaci celého projektu nové klubovny zbývá ještě několik maličkostí. Máte-li možnost nám jakkoli pomoci budeme rádi, když nás kontaktujete na emailu chotebor@skaut.cz. Budeme rádi za jakoukoli pomoc.

Pro ty, kteří jsou ochotni nám pomoci finančně, máme vytvořenou kampaň Pod stanem to nedáme, jejímž prostřednictvím lze velmi jednoduše přispět libovolnou částkou. Vybrané peníze budou použity k úspěšnému dokončení stavby a jejímu uvedení do provozu. Finanční prostředky z této sbírky budou poskytnuty středisku v plné výši prostřednictvím Skautské nadace Jaroslava Foglara, která aministrativně zajišťuje sbírku.

Přispět je možné také přímo na účet střediska 2106257970/2700. Rádi pro vás připravíme darovací smlouvu, potvrzení o daru či se domluvíme na jiné možné formě spolupráce. Každá koruna, kterou na klubovnu přispějete má pro nás hodnotu dvacetinásobku, pokud vezmeme v úvahu výši dotace, která nám byla poskytnuta.