28.10.2017

Přidej se k nám

Skauting  nabízí možnost vyzkoušet si mezi přáteli a podobně naladěnými lidmi mnoho zajímavých aktivit, rozšířit si obzory, poznat a rozvíjet sebe i své okolí. Prostřednictvím her, pobytu v přírodě a dalších činností přiměřených věku skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí. Skauting je největším hnutím mladých lidí na světě – hlásí se k němu 50 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa.

Zde jsou shrnuté užitečné informace pro rodiče, kteří přemýšlí o tom, jak by jejich dítě mohlo trávit volný čas, nebo se jen chtějí dozvědět něco víc o skautingu.

Vyrůstání ve skautském oddíle znamená trávení volného času s partou kamarádů, kteří sdílejí podobné hodnoty. Během roku se děti scházejí v tzv. družinách, kde se poznávají, učí se pomáhat si navzájem a společně zvládají různé úkoly a hry.

Prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností přiměřených věku skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí. Děti se nejen baví, ale zároveň se učí postupně přejímat zodpovědnost, pracovat v týmu, získávají samostatnost a mnoho praktických dovedností, které se jim budou hodit v osobním i profesním životě.

Skautský program zahrnuje rozmanité výtvarné aktivity, zpívání či hraní divadla. Zaměřujeme se na rozvoj sociálních dovedností – aby se děti naučily spolupracovat s ostatními, respektovat domluvená pravidla a hrát fér. Formou her a soutěží také procvičují praktické dovednosti, které vedou k větší samostatnosti. Skautský program rozvíjí svým obsahem dětskou fantazii.

Pro koho je skauting? 

Pro všechny holky a kluky, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Program připravují vedoucí pro jednotlivé věkové kategorie přesně podle jejich potřeb a zájmů.

 • Benjamínci (4 – 7 let)
 • Vlčata a světlušky (7 – 10 let)
 • Skauti a skautky (11 – 15 let)
 • Roveři a rangers (nad 15 let)

 

 Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:
 • Hrát fér
 • Spolupracovat s ostatními
 • Být ohleduplný k okolnímu prostředí
 • Mít vztah k přírodě
 • Pomáhat potřebným
 • Všestranně se rozvíjet

 

 

 

 

Ke skautskému programu patří také celostátní závody a soutěže v mnoha oborech, ať už sportovní, přírodovědné, divadelní, fotografické, pěvecké či literární, které motivují účastníky k prohlubování znalostí a zlepšování dovedností. Podporují rozvíjení talentu každého jednotlivce, ale také dávají prostor k rozvíjení aktivního zájmu o své okolí a navazování přátelství napříč republikou.

Činnost se skládá nejen z již zmíněných každotýdenních schůzek, kde se pravidelně učí novým dovednostem, ale oddíly pořádají různé výlety, pobyty v přírodě i v klubovně, letní táboření ve stanu, účast v různých projektech, které si děti sami řídí, aj.

Vedoucí mají odpovídající kvalifikaci a připravují program tak, aby děti měly možnost si v bezpečném prostředí vyzkoušet zajímavé činnosti, které je budou nejen bavit, ale díky nimž si lépe poradí i v běžném životě.

Bezpečné prostředí

Děti i vedoucí ve skautském oddíle se na základě celoroční činnosti dobře znají, vědí, co od sebe očekávat a na co být připraveni. Vedoucí znají konkrétní potřeby či limity dětí a přizpůsobují jim program. Rodiče mají snadný kontakt s vedoucími. Na vedení oddílu se většinou podílí více vedoucích, kteří se vzájemně podporují a kontrolují.

Finanční požadavky a náročnost činnosti:
 • Roční členský příspěvek 450 – 600 Kč zahrnuje registraci i prostředky na zabezpečení fungování oddílu. S registrací mají děti nárok zdarma na časopis pro svou věkovou kategorii.
 • Poplatky za výpravy se pohybují přibližně od 100 Kč za jednodenní výpravu (jízdné, vstupné), a cca 300 – 500 Kč u vícedenní akce (ubytování, doprava a strava, vstupy).
 • Cena tábora bývá v rozmezí 1700 – 3000 Kč za dvoutýdenní tábor.

+ Vybavení na tábor a výpravy (spacák, karimatka, vhodný batoh, ešus,…). Potřebným vybavením je i skautský kroj, který u nováčků nevyžadujeme v kompletní podobě, stačí během prvního roku pořídit skautský šátek s turbánkem. Více k vybavení se dozvíte u vedoucího družiny.

Oddíly v Chotěboři:

A co u nás získá Vaše dítě?

 • Najde kamarády, z nichž se mohou stát přátelé na celý život.
 • Bude mít dostatek přirozeného pohybu a pobytu v přírodě.
 • Naučí se samostatnosti, ale i práci v týmu, fungování v kolektivu, zodpovědnosti za sebe i druhé.
 • Přijme za své hodnoty, jako jsou pravdomluvnost, slušnost či respekt k ostatním.
 • Získá praktické dovednosti, které se mu budou v životě hodit – naučí se postarat se o sebe v přírodě, osvojí si základy vaření či bezpečnosti při sportech nebo práci a mnoho dalšího.
 • Zažije mnohá dobrodružství – mezi dětmi různého věku, které se vzájemně učí a předávají si své znalosti a zkušenosti.
 • Bude mít možnost podívat se do zahraničí, poznat nové kultury a získat zahraniční kamarády na mezinárodních skautských akcích.
 • 5x ročně dostane skautský časopis odpovídající jeho věkové skupině.

A co u nás získají rodiče?

 • Najde pro své dítě bezpečný kolektiv a dobrou partu, která dokáže přijmout dítě s jeho přednostmi i nedostatky.
 • O jeho dítě se postarají vedoucí, kteří jsou náležitě vzděláváni a mají praxi v práci s dětmi.
 • Zajistí dítěti finančně nenáročný tábor – navíc s vedoucími i dětmi, které dlouhodobě zná.

Fotografie z naší činnosti můžete sledovat na FB stránce našeho střediska. Nebo také na instagramu střediska.

Více informací  na webu skaut.cz.